Page 14 - ITM Daily News
P. 14

dergisinin ekidir.

            14 - 1 7 NİSAN 2018
          ITM 2018 Sayesinde Ürünlerimizi           Dünyaya Duyurmaktan Mutluyuz


                                       Bu yıl ITM 2018 Fuarı’nda iki ayrı sa- tanıtacak olması sebebiyle ITM fuarla-
                                       londa yer alan Dilmenler, boya terbiye  rının önemini belirterek fuara katılma
                                       makineleri ile baskı teknolojilerini ziya- amaçlarının aslında müşterilerine ev
                                       retçilerine sunuyor. 1982 yılından beri  sahipliği yapmak olduğunu söylüyor.
                                       aktif olarak üretimlerini sürdüren firma, Ayrıca Şengüler, ITM 2018 Fuarı’ndan
                                       ITM 2018’de en son geliştirdiğimiz iki  beklentisini ve fuar hakkındaki görüş-
                                       makinesini tanıtıyor.        lerini şu sözlerle dile getiriyor. “ITM
                                       Büyük silindirli sanfor makinesi ile  fuarından beklentimiz müşterilerimize
                                       boya makinelerini tanıtan firma,  kendimizi tanıtarak ne halde ve ne
                                       12.salonda (Boya-Terbiye Makineleri  kadar ileride olduğumuzu göstermek.
                                       Salonu) ve 6. salonda (Baskı ve Dijital  Yurt dışından gelen ziyaretçilerin ak-
                                       Baskı Teknolojileri Salonu) en son tek- lında büyük bir yer bırakarak olumlu iş
                                       nolojik makine ve ürünlerini katılımcılar birliklerine imza atmak istiyoruz. ITM
                                       ve ziyaretçilerle buluşturuyor.   fuarları, tekstil sektörü alanında bir nu-
                                       Yeni ürünlerinin lansmanını ITM   maralı noktaya ulaştı. Dünyada bilinen
                                       2018’de gerçekleştiren Dilmenler, ITM  bir fuar haline gelmesiyle müşterileri-
                                       fuarı vasıtasıyla ürünlerini ilk defa  mizin sıkça sorduğu sorulardan biri de
                                       dünyaya duyurmaktan büyük mutlu-  ITM fuarının ne zaman gerçekleşeceği
                                       luk duyuyor. Dilmenler Genel Müdürü  oluyor. Bu durum da bizleri olumlu
                  İsmail ŞENGÜLER
                  Dilmenler Genel Müdürü           İsmail Şengüler ürünlerini ilk defa  anlamda etkiliyor.”


                                        Geleceğe Güveniyor


                      Toyota Genel Müdürü Markus Lich-  ken, dekorasyon kumaşta 8 çerçeveyle 2018’e iki dokuma tezgâhı ile katıldık-
                      tenstein, şirketin en son inovasyonları  çalışıyoruz.”         larını söyledi. Birisi 2.10 eninde, diğeri
                      hakkında detaylı bilgiler paylaştı.                   ise 2.30 eninde. Polyester ve denim
                      Lichtenstein, fuarda iş hızını ve esnek- Fuardan Beklentiler Büyük   kumaşı çalışan tezgâhlar hakkında
                      liğini artıran iki yeni makine tanıttıkla- Lichtenstein büyük beklentileri oldu- bilgi veren Tekkeçeci, ‘’İkisi de 12 çer-
                      rını söyledi ve ekledi: “Makinelerden  ğunu çünkü Türkiye pazarının iyi iş- çevelik desen çalışıyor. 2.30 olan 1000,
                      biri, birkaç motorlu ve çok önemli bir  lediğini kaydediyor: “Bölgedeki siyasi  2.10’luk tezgâh da 1100 devir çalışıyor.’’
                      inovasyona sahip. Her bir çerçeve,  sorunlara rağmen çok fazla yatırım  diye konuştu. Fuardan beklentilerini
                      ayrı bir motor tarafından harekete  var. Türk girişimcilerin yatırımlarını bü- ‘’daha çok satış yapabilmek’’ şeklinde
                      geçiriliyor. Bu büyük bir avantaj, çünkü  yütmesini hayretle izliyor ve geleceğe  özetleyen Burhan Tekkeçeci, beklen-
                                        inanıyoruz. Bugün çok büyük parçaları
                      hızı artırabiliyoruz ve daha fazla  sonlandırdık bile. Oldukça iyimseriz  tilerinin büyük ölçüde gerçekleştiğini
                      esnekliğe ulaşabiliyoruz. Dolayısıyla  ve çok sayıda ziyaretçi görmek çok gü- ve daha ilk günden 60 makine için el
                      iki ürünümüz var. Biri, kumaş dekoras- zel. İnsanlar yeni teknolojilere büyük  sıkıştıklarını açıkladı.
                      yonu için kullanılırken, diğeri denim  ilgi gösteriyor. Dolayısıyla, gerçekten  Toyota Tekstil Makineleri, profesyonel
                      için kullanılıyor. Dekorasyon kumaş- iyimseriz. Burada bulunmaktan gayet  teknik hizmet ve yüksek kalitede ye-
                      ta 1100rpm yüksek hız sergiliyoruz,  memnun olduk.”          dek parça ile desteklenen, üstün kalite
        Markus LICHTENSTEIN    denimde ise 1000rpm. Önemli olan  Toyota Türkiye Temsilcisi Oben’in  dokuma ve iplik ekipmanları tedariği-
          Genel Müdür
                      nokta, denimde 12 çerçeveyle çalışır- Şirket Ortağı Burhan Tekkeçeci, ITM  ne odaklanmış bir şirket.
                                       14
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19