Page 11 - ITM Daily News
P. 11

dergisinin ekidir.

            14 - 1 7 NİSAN 2018


    ZENIT+ Türkiye’de Birçok Müşteriyi Cezbediyor

    Yarım yüzyıl boyunca İsviçre’de optik  jisi olduğunu kanıtlamasıdır”. fuar haline geldi.”
    iplik temizleyicilerinin geliştirilmesine  ITM’de ziyaretçilerin ilgisini çeken  Loepfe Satış Müdürü, ITM fuarının
    ve üretilmesine odaklanan Loepfe, en  YarnMaster® ZENIT+’nın bazı yeni  şirketin beklentilerini karşıladığını
    son yeniliği ZENIT+’ı ITM 2018’de gö- özellikleri var. Sarto; müşteriye müm-
    rücüye çıkarıyor. Loepfe Satış Müdürü  kün olan en iyi performansı garanti  söyledi: “Birçok müşteriden oldukça
    Elvio Re Sarto; bu yeni ürünü, fabri- eden yeni polipropilen sensöre sahip  olumlu geri bildirimler aldık. Bu fuar,
    kalarda iplik kalitesi kontrolü yapmak  olduklarını belirtiyor.    tüm müşterilerimizi ve dostlarımızı
    için en güncel teknoloji diye nitelen- Bu nedenle ZENIT+; Loepfe müşteri- gelecek fuarlara davet etmemiz için
    diriyor. ZENIT+, ilk olarak 2016 yılında  lerinin çoğu tarafından gelecek için en
    pazara sunuldu. Sarto, yeni ürünün  iyi yatırım olarak kabul ediliyor. iyi bir başlangıç  noktası.” Sarto, Türki-
    pazara oldukça iyi sunulduğunu ve  Sarto, Türk pazarının önemini şöyle  ye pazarının geleceğine olan inancını
    dünya çapında olduğu kadar Türki-  ifade ediyor: “Türkiye, on yıllardır  da ekliyor: “Bugün Türkiye iyi bir yatı-
    ye’de de birçok müşteriyi cezbettiğini  dünya çapında iplik endüstrisi için  rım seviyesine geri dönmüş durumda.
    belirtiyor. Sarto, “Teknolojimizin esas  en önemli 5 ülkeden biri oldu ve ITM,  İyi bağlantılar kurduk ve müşteriler
    noktası, esnek olmamıza ve pamuk-  bugün çok gelişmiş durumda. Mısır,
    tan başlayıp yapay elyaflara kadar  Pakistan, Özbekistan, İran gibi farklı  edindik. Ayrıca fuara yeni gelenler,
    her türlü iplikte en iyi performansı  ülkelerden gelen birçok ziyaretçimiz  ileride Türkiye’de olmamız gerektiği   Elvio RE SARTO
    elde etmemizi sağlayan optik teknolo- var. Yani, ITM gerçek bir uluslararası  konusunda bize olumlu kanaat verdi”.  Loepfe Satış Müdürü


    Müşteri Profilimizi                              VIDEO LINK
    Genişletmek İçin
    ITM Çok İyi Bir Fırsat                                                      Hall:12
                                                                    Booth:1213
    Hindistan menşeli Lohia Group,
    Polipropilen (PP) ve Yüksek Yoğunluk-
    lu Polietilen (HDPE) dokuma kumaş
    makineleri için uçtan uca çözümler                      TexCoat G3
    sunan küresel bir ana tedarikçi. Lohia,
    sentetik, çuval dokuma makineleri
    üretiyor. Polipropilen bant çeşitleri
    yuvarlak dokuma şeklinde yapılıyor.                        Precision Application Technology
    Üretilen kumaş otomatik konfeksiyon
    makinelerinde kesilip dikilmek sure- fuarına katılmaktan dolayı memnun
    tiyle çuval haline dönüştürülüyor.  olduklarını dile getiren Turan, “Daha
    Lohia Türkiye Mümessili Damaş                           Reduced changeover time, up to 85%
    firması sorumlusu Ali Turan, ITM  öncede birkaç defa ITM Fuarına yer
    Fuarına katılma amaçlarını şöyle açık- aldık. ITM alanında çok başarılı bir    Reduced water and chemistry, up to 50%
    lıyor. “Türkiye piyasasına ve Türkiye  fuar. Müşterilerimizi genişletmek ve
    civarındaki ülkelere ürünlerimizi tanıt- rakiplerimizi tanımak için bu fuara ka- Increased process speed, up to 100%
    mak, yeni yatırımlar bulmak ve marka  tılıyoruz. Fuar sonunda yeni işbirlikleri
    değerimizi yükseltmek istiyoruz.” ITM  yapmış olmayı umuyoruz.” diyor.

                                       11  www.baldwintech.com
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16