Page 4 - ITM Daily News
P. 4

dergisinin ekidir.

            14 - 1 7 NİSAN 2018
                       “Türkiye’de Tekstil
              Sektörünün Gücünü Gördük”

    Stäubli Türkiye Genel Müdürü A.                                       ülkelerden, Balkanlar, İran, Özbekis-
    Muzaffer Sinangil, ITM 2018 Fuarının                                    tan, Türkmenistan, Pakistan, Ürdün,
    müşterilerle yeni ilişkiler kurmak ve                                    Mısır, Kuzey Afrika ve daha bir çok
    kurulu ilişkileri ilerletmek için büyük                                   ülkeden müşteriler ile buluşma imkanı
    bir fırsat olduğunu vurguladı. Sinangil,                                  bulduklarını ve projeler üretildiğini
    “Fuarda müşterilerimize ve partnerle-                                    söyledi.
    rimize en son teknoloji ürünlerimizin                                    ITM 2018 Fuarı boyunca gerçek ilgili
    tanıtımını yapıyoruz. Aynı zaman-                                     muhattaplar ile buluştuklarını belirten
    da pazardaki bilgilerini ve trendleri                                    Sinangil, bu fuar sayesinde Türkiye’de
    görüşüyoruz. Müşterilerimizin ve                                      tekstil sektörünün ne kadar güçlü ve
    partnerlerimizin taleplerini ve ihtiyaç-                                  önemli olduğunu tekrar gördüklerini
    larını dinleyerek bunları karşılamaya                                    söyledi. Sinangil, “Türkiye’de tekstil ve
    çalışıyoruz.” dedi.                                             konfeksiyon, artı değer yaratan sek-
    ITM 2018 Fuarının genel olarak bek-                                     törlerin başında gelmektedir. Yenilikçi
    lentilerini karşıladığını vurgulayan                                    ve yaratıcı olmaya devam ettiğimiz
    Sinangil, özellikle Türkiye’deki müş-                                    sürece rekabet gücümüzü koruyaca-
    terilerinin ilgisinin yüksek olduğunu                                    ğımıza inancımız daha da güçlendi.”
    belirtti. Sinangil aynı zamanda çevre        Soldan sağa: A. Muzaffer SİNANGİL, Ozan ÇÖTELİ     şeklinde konuştu.        ITM Fuarı Bizlere, Yılın İkinci Yarısıyla                        İlgili İpucu Veriyor

                      değerlendirmede bulunan Tetaş Genel  ITM fuarlarını, müşteriyle tedarikçinin  tasarımda üç boyutlu düşünme, sanal
                      Müdürü Sezgin Bingöl şunları söylüyor;  kavuştuğu fuarlardan biri olarak değer- uygulamalarla beraber müşterilerin
                      “ITM Fuarı bizlere özellikle yılın ikinci  lendiren Bingöl, sanal mağaza uygu- iletişim kurmalarını sağlayan yenilikler
                      yarısıyla ilgili bir ipucu veriyor. Çünkü  lamalarının onlar ve tekstil sektörü için  getiriyoruz. Nakış sektörü için de yeni
                      yılın ilk dört ayı işler çok hızlı ilerliyor.  çok önemli olduğunu dile getirdi. bir uygulamamız var. Neon boyaları da
                      Fuar, Haziran ayından sonra bizlere  Bingöl bu önemi şu sözleriyle dile  ilk defa biz tanıtıyoruz. Bunlar bizim
                      tekstil sektörü alanında bir yönlendirme getiriyor; “Özellikle rekabet koşulları ağır büyük yeniliklerimizi oluşturuyor.”
                      sağlıyor.”             olduğu için tekstil dünyasında iş yapış  Bingöl daha sonrasında şunları ekliyor;
                      Düz örme, yuvarlak örme, nakış ve  tarzları genelde değişiyor. Dolayısıyla  “Unitex markamız, Singapur menşeli
                      dijital baskı makinelerinde müşteri  bilgisayar, yapay zeka tekstil sektörü  bir teknolojiye sahip. Üç ayrı ülkede
                      odağını iyi bir biçimde yakalayan Tetaş, alanında oldukça yararlanılıyor. En  fabrikası bulunuyor. Orta Doğu, Hindis-
                      özellikle örme gruplarıyla ve nakışla  ilginç noktalardan birisi ise bizim sanal  tan, Avrupa, Çin ve Uzak Doğuda yaygın
         Sezgin BİNGÖL
         Tetaş Genel Müdürü    ilgili terminlerini dört, beş aydır verme- mağaza uygulamalarımız. Bu konularda bir marka haline gelen Unitex giderek
                      ye başladı. Orta Doğu, Doğu Avrupa  geliştirdiğimiz teknolojiler var. Onlara,  büyümeye devam ediyor.”
    Bu yıl ITM 2018 Fuarı’nda yepyeni tekstil  ülkeleri ve Türki Cumhuriyetlerin yüksek ‘trikonun robotu’ diyoruz. Üç boyutlu  ITM 2018 Fuarı’nda üç iplikteki trend-
    teknoloji ürünleriyle 7. Salon 710C no’lu  oranda katılımıyla birçok iş birliğine  kıyafetler üretebilen makineler dışında  deki başarılarını da sergileyen Tetaş,
    standında yer alan Tetaş, fuarla ilgili  imza atılmasına olanak sağlayan ITM  dijital baskıda da yeni tekniklerimiz  iplik alanında büyümeye devam ediyor.
    beklentilerini fazlasıyla yakalıyor. Hem  2018, bu sayede Tetaş’a fuarda iki yeni  bulunuyor. Kişiye özel kıyafetler, artık  Özellikle bu alanda yeni müşteriler çe-
    yurt içi hem yurt dışından müşterilerin  tedarikçiyle çalışma imkânı yaratıyor.  tekstil dünyasındaki trendlerin başında  ken Tetaş Genel Müdürü Sezgin Bingöl;
    Tetaş makinelerine olan yoğun ilgisi  İki ayrı tedarikçiyle işbirliği yapacak  geliyor. Özellikle Tokyo, Güney Kore  Anadolu’ya bizim markamız yayılmaya
    firma yetkililerinin yüzünü güldürüyor. olan Tetaş, bunun dışında müşterilerine  bu konuda çok çalışıyor. Bizler; daha  başladı. Unitexle beraber daha da güç-
    ITM 2018 Fuarıyla ilgili stratejik bir  birçok makine satışında bulunuyor. çok tasarım için alternatif materyaller,  leneceğiz, diyor.
                                       4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9