Page 8 - ITM Daily News
P. 8

dergisinin ekidir.

            14 - 1 7 NİSAN 2018                  Sanfor Makinesini Satın Alan                   Kipaş Holding’e Plaket Verdi
                        Monforts firması, şu an dünya   mutlu olduklarını belirterek Mon- aynı kaliteyi aynı şekilde üretme
                        üzerindeki en son teknolojiye   forts yetkililerine teşekkür etti.  imkânını sağlıyor. Onun ötesinde bu
                        sahip Sanfor makinesini satın alan  Neotek Tekstil Yöneticisi Ahmet Kılıç  makinenin üzerinde bulunan Q-soft
                        Kahramanmaraş’taki Kipaş Hol-   Moforts sanfor makinesi hakkında  programı ile bu makineden alınmak
                        ding’e, Türkiye’ye böyle bir teknolo- bilgiler verdi. Sanfor makinesi sanfor  istenen bütün bilgiler alınabiliyor.
                        jiyi kazandırmış olması nedeniyle  kumaşta çekmezlik sağlayan bir  Bu makinenin ne kadar para kazan-
                        plaket verdi. Plaket töreni ITM 2018  makine. Onun dışında bu makine- dırdığını, ne kadar üretim olduğu-
                        Fuarı’nın 3. gününde Monforts   de ilk defa olarak Türkiye’de hem
                        standında gerçekleştirildi. Monforts  kumaşın sanfora girmeden blanketli  nu ne kadar elektrik, buhar ve su
                        Bölge Satış Müdürü Thomas Päff-  kısmındaki atkıları sayıyor. Çektirme  harcandığını sürekli olarak takip
                        gen, Kipaş Holding Yönetim Kurulu  işlemi tamamlandıktan sonra atkıla- edebiliyor, isterse cep telefonundan
                        Başkan Yardımcısı Ahmet Öksüz’e  rı tekrar sayıyor. İkisinin arasındaki  kontrollerini sağlayabiliyor. Yani bu
      Soldan sağa: Monforts Bölge Satış Müdürü
      Thomas PÄFFGEN, Kipaş Holding Yönetim  plaket takdim etti. Öksüz, böyle bir  farkı sürekli olarak müşterimiz ayar- bakımdan da endüstri 4.0’a cevap
      Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet ÖKSÜZ plakete layık görüldükleri için çok  layabiliyor. Böylece 10 sene sonra  verebilen bir makine.


    HIGHTEX Sayesinde                              ITM Dünyadaki En


    Çevre Ülkelerden                              İyi Fuarlardan Biri
    Gelen Ziyaretçilerle                                            İplik üretim sürecine ilişkin sahip
                                                         olduğu derinlemesine bilgi birikimini
                                                         teknolojik yenilikleri ile harmanlayan
    Temas Kuruyoruz                                              Rimtex, ITM 2018 Fuarı’nda 3. Salonda
                                                         315E numaralı standında yeniliklerini
                                                         tanıttı.
                                                         Rimtex Industries Müdürü Gaurav
                   Texpin, tekstil makineleri için çivili silindirler,             Parmar, Daily News ekibine ITM Fuarını
                   çivili lameller, çivili hasırlar, konveyor bant-               değerlendirdi. “ITM dünyadaki en iyi
                   ları, kesme makinesi bıçakları gibi yedek       Gaurav PARMAR     fuarlardan biri. Bu nedenle fuara en
                   parçalar üreten ve servis hizmeti veren bir     Rimtex Industries Müdürü yeni ürünlerimiz ve en son teknolojileri-
                   firma. Her türlü balya açıcılarda, karışım                  mizle katılıyoruz. Bizim için bu fuarın bir
                   odalarında ve besleme ambarlarında kulla-   parçası olmak oldukça sevindirici. ITM Fuarlarına kaliteli ziyaretçiler geliyor.
                   nılan çivili hasırlar, ürün çeşitleri arasında  Bizde o yüzden en yeni makinelerimizi getirdik.” dedi. Gaurav Parmar, fuar
                   yer alıyor. Hasır üretiminde Avrupa’dan ithal  boyunca pek çok yeni müşteriler edindiklerini ve işbirliklerine imza attıkla-
                   edilen özel alaşımlı ve ısıl işlemli çiviler  rını söyledi.
        Somer BULUT     kullanılıyor.
        Texpin Genel Müdürü  Texpin Genel Müdürü Somer Bulut, tekstil   Parmar, Rimtex’in Büküm ve Eğirme Makinelerinin çok özel ihtiyaçlarına yö-
                   makineleri ve özellikle iplik ve nonwoven   nelik üretilen, isteğe özel büküm kabını tanıtan ilk şirket olduğunu hatırlattı.
    sanayi için yedek parçalar ürettiklerini ifade etti. Fuara çivili yedek parçalar  Parmar, bugün dünyanın 55 ülkesine yayılmış olan iplik makineleriyle sek-
    getirdiklerini belirten Bulut, ‘’Başta ülkemiz olmak üzere çevre ülkelerden gelen  tör ihtiyaçlarını başarıyla karşılıyor. Hindistan’da Şerit Kovası imalatında da
    ziyaretçilerle temas kurmak istiyoruz. Bizim ürünlerimizi direk kullanabilecek  kendisine sağlam bir yer edinen Rimtex, tekstil makineleri imalat sektörü-
    firmalar ana hedefimiz’’ dedi.                       nün de en tanınmış firmaları arasında yer alıyor.

                                       8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13